ژانویه 9, 2019

سینی کابل

سینی کابل در کف سینی روزنه هایی قرار دارند که از طریق این روزنه ها جریان هوا عبور می کند. عبور جریان هوا باعث می شود […]
فروشگاه